Knihy autora Ján Kačala | kníhkupectvo Literama.sk

Ján Kačala

prof. PhDr. Ján Kačala DrSc.

(* 08.04.1937 Dobšiná)

jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu ĽŠ SAV

Profesor Ján Kačala je slovenský jazykovedec, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra SAV a vysokoškolský pedagóg - vedúci Katedry slovenského jazyka na PdF UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom slovenského spisovného jazyka, jeho kultúry a dejín, venuje sa výskumu sémantickej syntaxi, lexikológie, jazykovej kultúry a lexikografie. Jeho vedecká činnosť je zameraná na gramatický systém súčasného spisovného slovenského jazyka.
Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej začínal v roku 1958 ako stredoškolský profesor na pezinskom gymnáziu. V roku 1963 nastúpil do Jazykového ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Ako vedecký pracovník tu pôsobil do roku 1981, potom sa stal riaditeľom JÚ ĽŠ. Túto funkciu zastával až do roku 1992, kedy začal pracovať ako vyšokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1993 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK a od roku 1997 bol zároveň pracovníkom Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 1995 - 1997 bol Ján Kačala predsedom Akreditačnej komisie a poradným orgánom vlády SR. V nasledujúcich dvoch rokoch pôsobil v Ústrednej jazykovej rade a bol predsedom poradného orgánu ministra kultúry SR. V roku 1987 sa stal profesor Kačala členom korešpondentom SAV, rok nato členom korešpondentom ČSAV. V rokoch 1971 - 1991 bol hlavným redaktorom jazykovedného časopisu Kultúra slova a do povedomia verejnosti vstúpil aj ako publicista. Ján Kačala začal publikovať v roku 1963 v jazykovedných časopisoch, je autorom viacerých samostatných knižných monografií.

Profesor Kačala je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, okrem iných Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, spoločnosti Societas Linguistica Europaea, tiež Medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov.

Autor / Ján Kačala / 15 titulov

Kniha : Krátky slovník slovenského jazyka - 5. vydanie

Krátky slovník slovenského jazyka

Kúpiť
19,22
Kniha : Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine - 1. vydanie

Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine

Kúpiť
9,50
Kniha : Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre - Súbor štúdií

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre Súbor štúdií

Kúpiť
11,48
Kniha : Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine - s osobitným zreteľom na prechodníkové konštrukcie - 1. vydanie

Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine s osobitným zreteľom na prechodníkové konštrukcie

Kúpiť
8,70
Kniha : Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí - 1. vydanie

Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí

Kúpiť
9,50
Kniha : Teória vetného člena

Teória vetného člena

Kúpiť
9,14
Kniha : Jazyk majstrov

Jazyk majstrov

Kúpiť
4,58
Kniha : Syntagmatický slovosled v slovenčine

Syntagmatický slovosled v slovenčine

Kúpiť
8,92
Kniha : K podstate vety - Syntetický pohľad

K podstate vety Syntetický pohľad

Kúpiť
6,30
Kniha : Zložené útvary v jazyku

Zložené útvary v jazyku

Kúpiť
7,94
Kniha : Slovenčina v literárnej praxi

Slovenčina v literárnej praxi

Kúpiť
5,24
Kniha : Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

Kúpiť
7,94
Kniha : Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi - 1. vydanie

Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi

Kúpiť
8,30
Kniha : Spisovná slovenčina v 20. storočí

Spisovná slovenčina v 20. storočí

Kniha : Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny