Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho KYBEROS Group, s.r.o., IČO: 44 792 042 (ďalej ako „predávajúci” alebo „prevádzkovateľ") so sídlom Agátová 688/7, Prievidza 97101 a jeho zákazníkov (ďalej ako „spotrebiteľ" alebo „kupujúci”) a vo svojom znení riadia obsah kúpnej zmluvy (alebo zmluvy o budúcej zmluve) medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru z internetového obchodu http://www.literama.sk (ďalej aj ako "Literama.sk" "Literama" alebo "portal"). Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je Ing. Miloš Bielik- kontaktný email: info@literama.sk, kontaktný telefón: 0948 199 999.

Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., vložka č. 21700/R.

Orgánom výkonu dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08, kontakt pomocou formulára SOI, kompletné kontakty na stránkach SOI.

Obsah:

 1. Objednávanie
 2. Platobné podmienky
 3. Dodacie podmienky
 4. Prevzatie tovaru
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 6. Záruka a reklamácie
 7. Spracovanie a ochrana osobných údajov
 8. Ochrana obsahu
 9. Záverečné ustanovenia

1. Objednávanie

Kupujúci (ďalej aj ako spotrebiteľ) potvrdením a odoslaním každej svojej objednávky akceptuje tieto VOP, čím uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na objednaný tovar alebo služby. Súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok týchto VOP.

1.1 Registrácia

Pred vytvorením prvej objednávky sa kupujúci zaregistruje. Registrácia je bezplatná, kupujúci sa registráciou nezaväzuje k žiadnemu nákupu, získava tým možnosť byť priebežne informovaný o stave vybavovania jeho objednávok, prístup ku všetkým realizovaným objednávkam, faktúram, možnosť využívať výhodu zliav, benefitov internetového obchodu (profil, priečinky, vernostný program).

1.2 Vernostný program

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu s členstvom vo vernostnom programe v rámci objednávky započítať za jeho každý nákup vernostné body:

Členstvo vo vernostnom programe je bezplatné a časovo neobmedzené. Účasť vo vernostnom programe je osobná a neprenosná. Každý registrovaný zákazník obchodu získa za objednávku určitý počet bodov podľa aktuálne platného bodovníka zverejneného na stránkach obchodu. Do zisku bodov sa nezapočítavajú benefity alebo iné výhody (zľavové kupóny). Body je možné získať aj za recenziu produktu. Recenzie musia byť vlastným dielom, neanonymné, originálne, inde nepublikované a relevantné k titulu. Body je možné po častiach alebo ako celok zameniť za zľavové kupóny, ktoré majú časovo obmedzenú platnosť. Zľavové kupóny sú neprenosné, nie je možné ich premeniť spätne na body. Nazbierané vernostné body nie je možné presúvať, dediť alebo darovať a nie je možné si za ne nárokovať hotovosť alebo inú formu kompenzácie. 

Za neprevzaté objednávky a vrátený tovar môžu byť body z vernostného účtu zákazníka odrátané. Registrácia alebo vernostný program môže byť zrušený pri zápornom bodovom stave účtu zákazníka a ďalej z dôvodu porušenia pravidiel vernostného programu alebo všeobecných obchodných podmienok obchodu.

Ďalšie vysvetľujúce informácie vernostného programu nájdete v samostatnej časti Vernostný program.

2. Platobné podmienky

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdenia objednávky. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané vrátane DPH pokiaľ nie je uvedené inak.

Kúpnu cenu tvorí cena tovaru a expedičný poplatok (napr. cena poštovného, cena balného a pod.). Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej sumy v prospech účtu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

2.1 Spôsob doručenia a expedičné poplatky

Spôsob platby si vyberie kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia objednávky. Predávajúci môže zmeniť spôsob dopravy na iný druh alebo vyššiu triedu (na svoje náklady) v záujme doručiť zásielku skôr, kvalitnejšie alebo bezpečnejšie alebo z dôvodu, že to dispozícia pôvodnej prepravy neumožňuje (dopravná výluka, nadrozmerné, hmotnostné alebo iné obmedzenia).

K cene tovaru sú podľa zvolenej kombinácie spôsobu dopravy a platby pripočítané expedičné poplatky (tu je aktuálny cenník). Sadzby sú platné a konečné len v prípade malopredaja, t.z. počet objednaných titulov nepresiahne 30 ks, suma objednávky nepresiahne hodnotu 300€ a váha titulov objednávky nepresiahne 30kg. Pri prekročení aspoň jednej z týchto limitných hodnôt sa stanoví expedičný poplatok za balné, o čom bude predávajúci kupujúceho pred expedíciou informovať.

2.2 Spôsob platby

Spôsob platby si vyberie kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia objednávky. Tovar je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí, zákazník zaplatí za tovar doručovateľovi alebo predávajúcemu v prípade osobného odberu. Objednávka sa vybavuje ihneď po jej prijatí.
 • bankový prevod - platba bezhotovostne elektronickým bankovým prevodom na základe platobného predpisu zaslaného na registračný email kupujúceho. Objednávka bude vybavená po pripísaní celej kúpnej ceny.

V prípade, že kupujúci platí bankovým prevodom, je povinný uhradiť celkovú sumu v prospech účtu predávajúceho do 7 dní odo dňa vystavenia podkladov k platbe. V prípade, že kupujúci neuhradí objednaný tovar riadne a načas a preukázateľným spôsobom nestornoval objednávku, predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo právo určiť spôsob platby alebo odmietnuť vybavenie ďalšej objednávky kupujúcemu s nevyrovnanými pohľadávkami.

2.3 Neuhradené zásielky

Za objednávky neuhradené v lehote splatnosti podľa príslušného daňového dokladu si predávajúci bude nárokovať úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2.4 Neprevzaté zásielky

Každá objednávka alebo expedovaná zásielka je kupujúcemu oznámená viackrát - objednávka pri prijatí a potvrdení, zásielky emailom pri expedícii, kuriérom pred doručením, pred koncom poštovej úložnej doby opäť emailovou správou. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho až po jej expedovaní. Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. V prípadoch neprevzatých zásielok si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby pre nasledujúce objednávky kupujúceho tak, aby požadoval úhradu vopred.

2.5 Vrátené zásielky

Kupujúci zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov. Ak dôjde v dôsledku nesprávnych údajov k nedoručenia a/alebo vráteniu zásielky prepravcom, predávajúcemu vzniká priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Predávajúci si uplatní takúto škodu a zvýšené náklady u kupujúceho.

3. Dodacie podmienky

3.1 Doby a lehoty dodania

Dodacia doba je maximálne 8 dní. Spravidla je však tovar doručený skôr, najčastejšie od 2 do 5 dní. Dodacia doba predstavuje dodaciu lehotu spolu s časom potrebný na doručenie prepravcom.

Dodacia lehota je maximálna doba, do ktorej predávajúci odošle objednávku - odovzdá prepravcovi na prepravu a je uvedená pri každom tovare osobitne.  Lehoty uvedené pri každom jednom titule majú informatívny charakter, vychádzajúci z dodávateľsko-odberateľských skúseností. V prípade titulov, ktoré ešte neboli vydané (predpredaj), sú všetky uvádzané termíny len orientačné, predobjednaný titul zasielame obratom hneď po jeho naskladnení, avšak objednávka s viacerými titulmi sa vybavuje vždy ako celok.

Dodacia doba závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). V prípade objednania tovarov s rozdielnou dodacou lehotou, bude objednávka expedovaná kupujúcemu naraz v jednej zásielke podľa najdlhšej dodacej lehoty. V prípade, že kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je potrebné to uviesť v poznámke objednávky, v tomto prípade kupujúci platí náklady na doručenie každej zásielky jednotlivo.

Dodacia lehota začína plynúť v prípade platby elektronickým bankovým prevodom pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho podľa predpisu. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota od zaslania potvrdenia o prijatí objednávky potvrdzujúcou správou na registračný email kupujúceho.

Ak nebude možné objednaný tovar zaslať kupujúcemu podľa deklarovaných termínov, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak je tovar odovzdaný na expedíciu najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vis major alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky zavinené dopravcom, za poškodenie zásielky zavinené dopravcom, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, keď sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho dostupnosť alebo cena. Právo zrušiť objednávku je možné i v tom prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje a nie je možné ho skontaktovať.

3.2 Rozsah doručovania

Tovar je dodávaný prostredníctvom zásielok Slovenskej pošty a.s. alebo ďalších zmluvných kuriérskych spoločností (ďalej ako „dopravcovia“). Spôsob dodania si vyberie kupujúci sám pri potvrdení objednávky.

3.2 Iné obmedzenia

V prípade zľavneného a akciového tovaru si predávajúci vyhradzuje právo na obmedzenie počtu predávaného tovaru na rozsah primeraný spotrebe jednej domácnosti.

Predávajúci nezodpovedá za obsahovú náplň tovaru, ktorú nevie preveriť(napr. uzavretý originálny obal), ani za vhodnosť produktu vzhľadom na zákazníka (napr. nevhodný obsah pre určité vekové skupiny a pod.).

4. Prevzatie tovaru

Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol prepravný obal poškodený. Kupujúci nemusí neprebrať zásielku od dopravcu v prípade poškodenia obalu, pričom túto skutočnosť uvedie doručovateľovi ako dôvod neprevzatia zásielky.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť a zakúpený tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak je zaslané oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, musí tak urobiť ľubovoľným preukázateľným spôsobom, písomne listom alebo e-mailom (použite náš vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy). Kupujúci doručí spolu s touto svojou žiadosťou predmetný tovar na poštovú adresu predávajúceho alebo osobne. Pri zasielaní prostredníctvom zásielky pre posúdenie uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je podstatný dátum odoslania zásielky. 

Vzhľadom na skutočnosť, že Literama.sk ako internetové kníhkupectvo predáva v rámci svojej ponuky špecifický tovar - knižné tituly, spotrebiteľ ako kupujúci musí vziať na vedomie, že nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle §7 odsek 6 podľa zákona NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), predmetom ktorej je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa si plníme zákonnú povinnosť plne informovať o podmienkach vrátenia tovaru a poskytnúť poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy v dokumente Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou týchto VOP.

V prípade vrátenia tovaru sa zo sumy za vrátený tovar z odstúpenej zmluvy odpočítajú výhody (napr. poštovné zdarma, zľavový kupón), ktoré mohli byť objednávke predtým pôvodne priznané, ak vrátením tovaru daná objednávka tieto vlastnosti a atribúty výhod už nespĺňa.

Platba za zakúpený tovar bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu poštovú adresu expedície bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak sa tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Zásielky nie je možné v rámci tohto konania zaslať dobierkou. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy vlastností a funkčnosti tovaru.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6. Záruka a reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenie spôsobené počas štandardného používania tovaru.

Kupujúci doručí spolu so svojou písomnou reklamáciou predmetný tovar na poštovú adresu predávajúceho alebo osobne. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. Zásielky nie je možné v rámci reklamačného konania zaslať dobierkou. V rámci písomnej reklamácie musí byť uvedený dôvod a popis reklamácie a identifikácia, napr. číslo objednávky alebo faktúry. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom vybavenia reklamácie kupujúcemu alebo zamietnutia reklamácia (najneskôr do 30. dňa od prevzatia reklamovaného tovaru). O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie, zároveň mu bude doručené rozhodnutie prostredníctvom e-mailu.

V prípade opodstatnenej reklamácie sa tovar vymení za nový. Ak výmena tovaru nie je možná, kupujúcemu sa vráti cena tovaru na jeho účet. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Kupujúci (spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) subjektu (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému Literama.sk v zmysle aktuálneho znenia zákona na ochranu osobných údajov (zákon NR SR 18/2018 Z.z.) spracúva osobné údaje na viacerých právnych základoch: z dôvodu identifikácie kupujúceho a za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy - vybavenie objednávky, započítanie zliav a benefitov z vernostného programu, ku ktorým sa predávajúci zaviazal, vystavenie daňových dokladov - faktúr, doručenie a dodanie tovaru.

Podrobné informácie, podmienky a zásady ochrany osobných údajov nájdete v zrozumiteľnej forme a kompletnom znení na našej stránke Ochrana osobných údajov.

8. Ochrana obsahu

Všetky práva na materiály uverejnené na portále sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - celku alebo častí, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané. Autori a majitelia autorských práv obsahu uverejneného na tomto portále si v zastúpení prevádzkovateľa vyhradzujú právo udeľovať súhlas na kopírovanie, rozmnožovanie a na verejný prenos ich diel, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny ich materiálov v zmysle autorského zákona.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v čase odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne zoznámil so znením VOP, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje.

V prípade, že tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa práva a povinnosti účastníkov príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

(Platné od 25.5.2018)