Ochrana osobných údajov

"Na tejto stránke nájdete všetky informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje, ako ich získavame, používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktoré sme na to prijali a tiež o vašich právach, ktoré v tejto súvislosti máte."

Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú u nás spracúvané, v našom kontexte je to aj ako kupujúci, zákazník a pod.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby), napr. meno priezvisko, adresa, email a pod.

Webové sídlo – www.literama.sk; webové sídlo prevádzkovateľa, internetový obchod

Zákon č. 18/2018 – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť KYBEROS Group s.r.o., Agátová 688/7, Prievidza 97101, IČO: 44 792 042, ďalej ako „Literama.sk“, ktorá vo svojom mene prevádzkuje webové sídlo www.literama.sk. Určujeme účel a prostriedky spracúvania osobných údajov vás - zákazníkov a zodpovedáme za spracúvanie a ochranu vašich osobných údajov.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Literama.sk ako prevádzkovateľ spracúva údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávok zákazníkov: meno a priezvisko, adresu pre doručenie, fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Bez týchto nevyhnutných údajov nie je možné vybaviť vašu objednávku tak, aby bola pripravená, fakturovaná, vyexpedovaná a úspešne doručená.

Za osobné údaje pritom považujeme aj obsah vašich nákupov (zadanú poznámku, položky, spôsob dopravy a platby, a pod.); informácie ohľadom vašich reklamácií, obsah správ našej komunikácie; recenzie a hodnotenia, ktoré napíšete k produktom; ďalej vernostné body a ich použitie, ak ste členom vernostného programu; a ďalšie štatistické údaje, ktoré by samostatne bez vašej identifikácie pomocou základných údajov spomenutých vyššie nemali význam.

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na niekoľkých právnych základoch, ktorými sú: 

Plnenie zmluvy – v prípade objednávky a zriadenia užívateľského konta, či v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži. 

Súhlas – najmä v spojitosti s marketingom a so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad alebo ktoré riešia spory či výkon rozhodnutí. 

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. 

SPRACÚVANIE COOKIES

Súbory cookies sú dôležité pre správne fungovanie web stránok. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie alebo v istých prípadoch nefunkčné a až nemožné. Keďže sú cookies tak dôležité, venujeme im samostatnú info stránku (Súbory cookies).

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ V OTÁZKACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia vašich práv sa môžete na Literama.sk ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

 1. ) písomne, na našej kontaktnej poštovej adrese: Literama.sk, M.Mišíka 4A, Prievidza 97101
 2. ) telefonicky na čísle: 0948 199 999
 3. ) e-mailom na adrese: info [@] literama.sk

KTO VŠETKO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKÉ ÚČELY? 

Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia

Prevádzkovateľa Literama.sk sme už spomínali na začiatku. Literama.sk ďalej využíva služby sprostredkovateľov, ktorí v mene značky LITERAMA plnia úlohy a pokyny prevádzkovateľa a zákazníkom môžu poskytovať priamo alebo nepriamo ďalšiu pridanú hodnotu a služby. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje vás zákazníkov v obmedzenom rozsahu. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov na základe zmluvy s Literama.sk, na základe našich pokynov. Pritom sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli náležitú požadovanú ochranu.

Keďže technické a programové riešenia si pre Literama.sk zabezpečujeme sami vo vlastnej réžii a vlastnými zamestnancami, k údajom v našich databázach sa iné subjekty už nedostanú.

Sprístupňovanie, zverejňovanie a prenos osobných údajov 

Literama.sk ako prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledujúcich situácii: Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď zverejníte Vašu recenziu, komentár alebo hodnotenie na Literama.sk alebo na blogu Policka.sk, ktorého sme tiež vlastníkom a prevádzkovateľom. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. 

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať z dôvodov alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim zo zákona, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich naopak uplatňujú iní voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či v tejto súvislosti naši právni, účtovní poradcovia a audítori.

Pre účel doručovania zásielok sú údaje poskytované a sprístupňované:  

 • Slovenská pošta, a.s., (so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S);
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., (so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S).

Pre skvalitnenie našich služieb zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov spokojnosť s vašim nákupom. Tie vám takto sprostredkovane zasielame zakaždým, s časovým odstupom, keď u nás nakúpite. Pre zasielanie dotazníkov a vyhodnocovanie vašej spätnej väzby využívame niekoľko sprostredkovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, Pricemania.sk a Najnakup.sk. Túto formu komunikácie môžete kedykoľvek odmietnuť vo svojom profile, a my  to budeme rešpektovať. 

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽITÉ NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

SÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ MIMO EU?

Ministerstvo neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje (hlavne predpisy daňové) a od povinnosti prevádzkovateľa uchovávať tieto údaje. Všeobecným predpisom určujúcim dobu uchovávania je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v spojení s registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov potrebných k vytvoreniu objednávky a jej vybaveniu je 10 rokov od nasledujúceho roku po vystavení príslušnej faktúry.

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim používateľským kontom, uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vám vedeli vybaviť Vaše objednávky a poskytnúť tomu zodpovedajúce služby. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si ho počas vytvárania objednávky), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, z dôvodov napr. daňových.

Ak zákazník neodvolal súhlas s tým, aby sme ho informovali o aktuálnych akciových ponukách príslušnými komunikačnými kanálmi (najmä e-mailom), spracúvame jeho osobné údaje na tieto účely počas existencie jeho používateľského účtu alebo až do odvolania jeho súhlasu. 

AKÉ MÁTE V TEJTO SÚVISLOSTI PRÁVA?

Právo odvolať poskytnutý súhlas: Ktorýkoľvek z udelených súhlasov máte právo ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Váš súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne alebo osobne.

Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo požadovať od Literama.sk ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15). 

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby Literama.sk ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Literama.sk ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (platí ak Literama.sk spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Literama.sk ako prevádzkovateľovi (najmä osobné údaje, ktoré uviedla pri registrácii). Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa netýka údajov, ktoré Literama.sk získa vlastnou činnosťou, vlastným know-how, t.j. odvodenými údajmi a analýzami údajov poskytnutých dotknutou osobou. 

Právo na výmaz: Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak Literama.sk spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, napr. za účelom ochrany práv Literama.sk v prípadnom spore iniciovanom dotknutou osobu) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak Literama.sk bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu);          
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu podľa článku 8 ods. 1. GDPR 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto práv dotknutej osoby splní Literama.sk bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov: Ak Literama.sk ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo namietať voči takémuto spracúvaniu a prevádzkovateľ nesmie ďalej jej osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budú dotknuté osoby informované), dotknutá osoba má právo namietať a prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

Právo podať sťažnosť: Ak sa zákazník domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu jeho práce (ďalej len „dozorný orgán“). Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

Právo nechať sa zastúpiť: Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak to umožňuje právo členského štátu. 

Účinnosť dokumentu: od 25.5.2018