Fond na podporu umenia pre knižnice

© Literama.sk, 29.11.2023

(Aktualizácia 17. októbra 2023) Knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia FPU - Fond na podporu umenia - je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Publikované 29.11.2023
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Aktualizovali sme zoznam titulov s podporou FPU

Náš zoznam bol doplnený a aktualizovaný o ďalšie tituly 30. októbra 2023 priamo od vydavateľov a z oficiálneho zoznamu publikácií podporených fondom FPU (XLS data z FPU z 22. septembra 2023). Obsahuje zoznam titulov, ktoré boli vydané s podporou FPU.

FPU knižniciam...

Fond na podporu umenia sa vo svojom Podprograme 5.1 – Knižnice zameriava na dlhodobú podporu rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora fondu FPU je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc SR, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Podpora v rámci podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc je zameraná na nákup knižničného fondu (vrátane audiokníh, CD, DVD, USB, LP), prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice. Podprogram nepodporuje nákup ezoterickej literatúry, knižničného fondu podporujúceho negatívne spoločenské javy, podnecujúceho k násiliu alebo k nenávisti, popierajúceho základné práva a slobôd osôb, propagujúceho nedemokratické, autoritárske režimy a diktatúry.

Knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia - Zoznam publikácií podporených FPU.

Publikované 29.11.2023
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Zoznam publikácií podporených FPU

SVK Slovensky 1875 titulov