Fond na podporu umenia pre knižnice - z nášho blogu | kníhkupectvo Literama.sk

Fond na podporu umenia pre knižnice

Fond na podporu umenia pre knižnice © Literama.sk, 7.11.2021

(Aktualizácia 21.9.2021) Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Aktualizovali sme zoznam titulov s podporou FPU

Tento zoznam, doplnený a aktualizovaný 21. septembra 2021 (dáta z FPU z 9.9.2021), obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU. Prejsť na... ZOZNAM TITULOV VYDANÝCH S PODPOROU FPU.

FPU knižniciam...

Fond na podporu umenia sa vo svojom Podprograme 5.1 – Knižnice zameriava na dlhodobú podporu rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora fondu FPU je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc SR, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Podpora v rámci podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc je zameraná na nákup knižničného fondu, prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice. Podprogram nepodporuje nákup ezoterickej literatúry, knižničného fondu podporujúceho negatívne spoločenské javy, podnecujúceho k násiliu alebo k nenávisti, popierajúceho základné práva a slobôd osôb, propagujúceho nedemokratické, autoritárske režimy a diktatúry.

Publikované 7.11.2021
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kolekcia titulov: Zoznam publikácií podporených FPU

Zoznam publikácií podporených FPU

SVK1230 titulov
Kolekcia