Fond na podporu umenia pre knižnice - z nášho blogu | kníhkupectvo Literama.sk

Fond na podporu umenia pre knižnice

Fond na podporu umenia pre knižnice

© Literama.sk, 25.3.2021

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultrúry a kreatívneho priemyslu, najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Pre knižnice...

Fond na podporu umenia je zameraný vo svojom podprograme 5.1 – Knižnice na dlhodobú podporu rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov (5.3.1 Akvizície knižníc). Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Podpora akvizícií knižníc je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 10% žiadanej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice.

Zoznam titulov s podporou FPU

Tento zoznam (aktualizovaný 4.2.2021) obsahuje tituly, ktoré boli vydané s podporou FPU... Prejsť na zoznam titulov s podporou FPU.

Publikované 25.3.2021 © Literama.sk: Autorsky chránený materiál