Čítame pre radosť

© Literama.sk, 1.12.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“.

Publikované 1.12.2023
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

[AKTUALIZÁCIA: termín 4.12.2023] Ak škola predpokladá, že poskytnuté finančné prostriedky neminie na účel uvedený v tejto výzve, oznámi túto skutočnosť prostredníctvom svojho zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu školskej správy a finančné prostriedky, ktoré nedokáže minúť, zašle prostredníctvom svojho zriaďovateľa do 4.12.2023 na účet RÚŠS (podľa pokynov RÚŠS).

Zoznam kníh

Úvodom to najdôležitejšie, čo určite hľadáte v tomto príspevku... Zoznam odporúčaných kníh Rozvojového projektu „Čítame pre radosť“, čerpali sme z materiálu ministerstva v rámci projektu „Čítame pre radosť“ (materiál:  Zdroje na inšpiráciu /PDF - z časť Najlepšie detské knihy 2020, 2021, 2022).

Projekt

Každá škola môže zapojiť maximálne 4 triedy a v prípade škôl s viac ako 500 žiakmi, môže škola zapojiť maximálne 6 tried. Výška finančných prostriedkov pridelených na výzvu je 210 250 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Na každú triedu pripadajú finančné prostriedky vo výške 250 EUR, pričom škola môže požiadať o:

 • 250 EUR v prípade zapojenia 1 triedy
 • 500 EUR v prípade zapojenia 2 tried
 • 750 EUR v prípade zapojenia 3 tried
 • 1 000 EUR v prípade zapojenia 4 tried
 • 1 250 EUR v prípade zapojenia 5 tried (pre školy nad 500 žiakov)
 • 1 500 EUR v prípade zapojenia 6 tried (pre školy nad 500 žiakov)

Dátum vyhlásenia: 28.09.2023

Dátum uzávierky: 11.10.2023

Termín realizácie projektu: Október 2023 – Marec 2024

Časová oprávnenosť výdavkov: 1. 10. 2023 do 31. 3. 2024 - Ak škola tieto finančné prostriedky nevyčerpá do konca decembra, je ich možné v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ak boli poskytnuté ako bežný transfer (obce, VUC, cirkevní a súkromní zriaďovatelia), preniesť do nasledujúceho rozpočtového roka a použiť ich do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Tieto finančné prostriedky sa následne zúčtujú v rámci ročného zúčtovania so ŠR po ukončení 1. Q. 2024.

Oprávnené výdavky

 • knihy pre deti a žiakov,
 • knihy pre učiteľov (jedna kniha na triedu, v ktorej sa bude zriaďovať alebo dopĺňať triedna knižnica),
 • audioknihy pre deti a žiakov.

Neoprávnené výdavky

 • Učebnice a pracovné zošity;
 • Nákup viacerých kusov kníh z rovnakého titulu v rámci jednej triednej knižnice;
 • Úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov;
 • Refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch;
 • Refundáciu výdavkov, ktoré neboli realizované v termíne od 01.10.2023 do 31. 03. 2024;
 • Splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek;
 • Kapitálové výdavky;
 • Výdavky na mzdy a odvody,
 • Dary a vecné odmeny;
 • Nákup počítačov, notebookov, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ a iných elektronických zariadení;
 • Výdavky, ktoré nie sú oprávnenými v súlade s touto výzvou.
 • Výdavky financované z iných zdrojov štátneho rozpočtu, ako ani zo zdrojov Európskej únie a Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zúčtovanie

Ak škola predpokladá, že poskytnuté finančné prostriedky neminie na účel uvedený v tejto výzve, oznámi túto skutočnosť prostredníctvom svojho zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu školskej správy a finančné prostriedky, ktoré nedokáže minúť, zašle prostredníctvom svojho zriaďovateľa do 4.12.2023 na účet RÚŠS (podľa pokynov RÚŠS). Škola zároveň vyhodnotí vecnú realizáciu prostredníctvom záverečnej správy projektu a to v termíne do 30. 04. 2024.

Výzva

Účelom výzvy je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice na základných školách, a tým budovať pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu u detí. Cieľom výzvy je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka základných škôl. Podrobnejšie informácie k výzve nájdete na stránkach Ministerstva školstva: Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“.

Oprávnenými žiadateľmi sú materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Viaceré odborné zdroje (RMLE Online, NCTE), uvádzajú štúdie, ktoré sa vyjadrujú k téme triednych knižníc. Popisujú ich výhody a účinky - krátkodobé i dlhodobé. Tieto štúdie dávajú návod, ako je možné triednymi knižnicami začať budovať čitateľskú gramotnosť a vôbec kultúru, ktorá poskytuje čitateľom zážitok, a v neposlednom rade výrazne zlepšuje rôzne druhy gramotností.

Čo je triedna knižnica?

Triedna knižnica predstavuje strategické miesto, ktoré je v triede neustále prístupné pre všetky deti a mladších žiakov (ďalej len “deti”). Jej zámerom je posilniť pozitívny vzťah ku knihám i čítaniu u detí, budovať čitateľské sebavedomie a zručnosti každého dieťaťa. Dosahuje to prostredníctvom primeraného výberu kníh, ktorý je prispôsobený individuálnym záujmom a aktuálnym schopnostiam i potrebám detí. Knihy sú vyberané tak, aby boli pre deti atraktívne, posilnili ich motiváciu hľadať v knihe zážitok a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín. Správny výber kníh do triednej knižnice je predpokladom k tomu, aby sa deti stali samostatnými čitateľmi. Knižný fond je preto vhodné priebežne obmieňať.

Ako vyberať knihy pre triednu knižnicu?

Odporúča sa vyberať knihy tak, aby vo všetkých žiakoch budovali čitateľské sebavedomie a robili z nich samostatného čitateľa. Je vhodné začať výberom menšieho počtu kníh, prispôsobenému počtu detí v triede. Do jednej triednej knižnice musia byť vybrané rôzne tituly. Triedna knižnica môže obsahovať aj knihu, ktorú číta učiteľ, aby mohol ísť čitateľom v triede príkladom čítania pre radosť.

Odporúča sa, aby boli knihy v triednych knižniciach vystavené titulnou stranou k triede, aby pôsobili pre deti lákavejšie a dostupnejšie (napr. poličky pripevnené k stene v dostupnej výške, skrinka bez dvierok, stôl, okenná parapeta).

Súčasťou triednej knižnice môžu byť aj audioknihy. Odporúča sa, aby s ich prehrávaním pomohol deťom učiteľ, avšak mali by byť dostupné aj mimo vyučovania (napr. cez prestávky).

Publikované 1.12.2023
© Literama.sk: Autorsky chránený materiál

Kolekcia titulov: Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“

Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“

SVK Slovensky 74 titulov